Disclaimer

Rechten

Alle informatie op de website Voetbal op Zaterdag, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.) is eigendom van de stichting Voetbal op Zaterdag, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Deze informatie mag alleen worden gebruikt binnen de eigen huiselijke sfeer en mag niet naar derden worden geëxporteerd, in welke vorm dan ook. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de pc van de bezoeker. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van Voetbal op Zaterdag.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of als bezoeker (inlogger) informatie op deze site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.
 

Disclaimer

Bij het verzamelen van de wedstrijdresultaten wordt de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Het blijft echter mogelijk dat er fouten in de gegevens sluipen. Meld eventuele correcties of wijzigingen betreffende de uitslagen via: redactie@voetbalopzaterdag.com.
 

Ontwerp

Verzoeken tot bugfixes (uitsluitend voor bovengenoemde configuraties) kunnen worden gestuurd naar info@voetbalopzaterdag.com, onder vermelding van besturingssysteem en browser (met versienummer) en liefst met een afbeelding van het getoonde scherm.